ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει το αργότερο στις 24/06/2018. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

 

Πρόεδρος : Κωνσταντίνου Σταύρος ,  Πολιτικός Μηχανικός

Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος : Κοκόσιας Δημήτριος , Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανολόγος Μηχανικός

Μέλος : Κωνσταντίνου Στέφανος , Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος : Κοκόσιας Χρήστος , Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος : Παστρωμάς Ελευθέριος , Οικονομολόγος