ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Πολιτική Ποιότητας

Οικοδομικά Έργα

Η ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε.  έχει ως πρωταρχική προτεραιότητά της την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού και την εξασφάλιση συνθηκών εργασίας σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές απαιτήσεις αλλά και τα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Έτσι, όλες οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας να συντελούν στην επιτυχή πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, τραυματισμών και επαγγελματικών ασθενειών, ενώ ταυτόχρονα να εξασφαλίζουν μια συλλογική και ολοκληρωμένη προστασία.

Πεποίθηση της εταιρείας μας είναι ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων και δεσμεύεται για την εφαρμογή κάθε δυνατού μέτρου, διαδικασίας, συστήματος για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την μεγιστοποίηση των θετικών περιβαλλοντικών πλευρών.Η ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε. δεσμεύεται για τη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας της στο περιβάλλον. Η ιδιαίτερη ευαισθησία μας για την προστασία του περιβάλλοντος είναι εμφανής τόσο με την ενασχόληση μας με μεγάλο αριθμό περιβαλλοντικών έργων, όπως οι Αποκαταστάσεις Ανεξέλεγκτων Χωματερών, η Κατασκευή Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, η Κατασκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και Νερού και η Κατασκευή Μονάδων Αφαλατώσεων σε νησιά όσο και το γεγονός ότι η εταιρεία εφαρμόζει πολιτικές ανακύκλωσης τόσο στις γραφεία της όσο και στα εργοτάξια που αναπτύσσει.