ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Πιλοτικά Έργα

Intergraste – Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής για τη διαχείριση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέρειας