ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Χ.Υ.Τ.Α Δήμου Καλυμνίων στη θεση Αραμάνου-Γιαννοχώραφα